Vẫn có lựa chọn

Hàng ngày, cho dù chúng ta sống với thái độ như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có 1 lựa chọn. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, không thể thay đổi người khác, cũng không thể thay đổi những gì sẽ diễn ra. Điều duy nhất chúng ta có thể thay đổi chính là thái độ của mình.
Charles Swindoll

Trả lời