Change Management

  • Change Management, Management

    Thay đổi?

    Thay đổi là gì? Thay đổi là bước chuyển từ một trạng thái ổn định tương đối sang một trạng thái khác, là một cách để thích nghi với những thay đổi của môi trường (P.Goodman- Change in Organizations, Jossey-Bass,San Francisco,1992). Tại sao cần phải thay đổi? Vì thế giới luôn luôn thay đổi đòi