Sự khác nhau giữa phương pháp quản lý MBO và MBP?

Phương pháp quản lý theo quá trình (management by process/MBP) là phương pháp quản lý dựa trên việc phân loại các hoạt động theo các quá trình. Theo tiêu chuẩn ISO 9000:2000 (3.4.1), quá trình là tập hợp các hoạt động có quan hệ lẫn nhau và tương tác để biến đầu vào thành đầu ra.

MBP

Phương pháp Quản lý theo Mục tiêu(management by object/MBO) là quản lý những trạng thái, cột mốc mà doanh nghiệp muốn đạt được trong một khoảng thời gian xác định.

MBO

Hiện nay các nhà quản lý đang tiếp cận quản lý theo hai hướng chính là:

+ Quản lý theo mục tiêu (management by object – MBO).

+ Quản lý theo quá trình (management by process/MBP).

Tuy nhiên, vẫn chưa có quan điểm thống nhất về sử dụng phương pháp quản lý nào hiệu quả hơn, nhưng chúng ta có thể tiếp cận hai phương pháp này qua so sánh sau:

Tiêu chí so sánh MBO MBP
Kết quả công việc + Đảm bảo theo mục tiêu đề ra.

+ Hiệu quả

+ Làm đúng việc.

+ Kiểm soát được công việc chi tiết, nhưng chưa chắc đã đảm bảo mục tiêu.

+ Hiệu năng

+ Làm việc đúng.

Người sử dụng Thường là quản lý cấp cao và cấp trung. Thường là quản lý cấp trung và cấp thấp.
Ưu điểm Thuận lợi cho công việc khó kiểm soát hoặc đo lường. Thuận lợi cho công việc khó xác định mục tiêu.

Chúng ta sẽ khám phá kỹ hơn về 2 phương pháp này trong các bài tiếp theo.

MTM.edu.vn

logo_80x60_80

Trả lời