Năng lực là gì?

Kiến Thức + Kỹ Năng + Thái độ = Năng lực
Kỹ Năng + Thái độ = Sự Cam kết
Kiến Thức + Thái độ = Mục đích
Kiến Thức + Kỹ Năng = Quá trình = Nothing
Tại sao là Nothing?

Phạm Thanh Tú

MTM.edu.vn

Trả lời