Năng lực cần thiết để thành công

1. Tầm nhìn và chiến lược
2. Hoạch định và tổ chức
3. Quản lý sự thay đổi
4. Quan hệ đối tác
5. Xây dựng và khai thác 1 số mạng lưới quan hệ
6. Nhận thức về môi trường tổ chức
7. Lãnh đạo nhóm
8. Gây ảnh hưởng
9. Ra quyết định
10. Làm chủ các nguồn lực
11. Phát triển người khác
12. Quản lý căng thẳng hoặc Stress
13. Quản lý xung đột
14. Quản lý rủi ro
15. Tư duy phân tích
16. Giải quyết vấn đề
17. Giao tiếp
18. Hướng tới khách hàng
19. Hướng về kết quả
20. Thích ứng
21. Học hỏi không ngừng
22. Làm việc nhóm
23. Tư duy sáng tạo
24. Chính trực và trung thành với giá trị tổ chức
Và …

Phạm Thanh Tú

MTM.edu.vn

Trả lời