Mục tiêu là gì?

Target

Mục tiêu là những kết quả cuối cùng của các hoạt động dự kiến (giấc mơ). Nó nên được phát biểu như các động từ thực thi và nó cho thấy cái gì nên được hoàn thành vào lúc nào và chất lượng ra sao (nếu có).
Mục tiêu nên SMART:
S: Specific/ rõ ràng
M: Measurable/ Có thể đo lường được
A: Attainable/ Có thể đạt được
R: Realistic/ Thực tế
T: Timebound/ Có thời gian xác định
VD: Mục tiêu năm 2017 của công ty là tăng trưởng 20% so với kết quả năm 2016.
Các lĩnh vực bạn có thể đặt mục tiêu:
1. Doanh số/ lợi nhuận
2. Tăng trưởng
3. Hiệu quả
4. Thị phần
5. Tối ưu hóa nguồn lực
6. Kỹ thuật
7. Đóng góp cho xã hội
8. Những nhu cầu cá nhân trong cuộc sống và công việc

Phạm Thanh Tú

MTM.edu.vn

Trả lời