Là Chim hay Đại bàng?

Hầu hết loài chim tìm chỗ trú ẩn trong cơn mưa ngoại trừ Đại bàng tránh mưa bằng cách bay lên phía trên những đám mây. Vấn đề là như nhau nhưng thái độ tạo nên khác biệt/All Birds find shelter during a rain. But Eagle avoids rain by flying above the clouds. Problems are common, but attitude makes the difference.
– A.P.J. Abdul Kalam –
Có 2 thứ mà bạn quan tâm:
1. Bạn có thể là chim hay đại bàng là do năng lực của bạn và năng lực không tự nhiên mà có. Nó chỉ có thể có được thông qua học tập và rèn luyện “Trăm hay không bằng quen tay”.
2. Bạn muốn hay không là do thái đô của bạn. VD: khi bạn gặp 1 vấn đề nào đó bạn cho nó là khó quá và bạn cho qua thì muôn đời vấn đề đó sẽ cũng không được giải quyết. Chỉ khi nào bạn dám đối diện và muốn giải quyết nó thì bạn mới có thể giải quyết nó.
Sunrise Training
MTM.edu.vn

Trả lời