Kiến thức là gì?

Kiến thức (biết nó là gì) là 1 sự nhận thức hoặc hiểu biết về 1 sự vật hay 1 người nào đó qua các sự kiện, thông tin, mô tả hoặc kỹ năng. Kiến thức có được thông qua vốn sống hoặc giáo dục bằng việc nhận thức, khám phám hay học hỏi.
Kiến thức là 1 tổ chức của các sự kiện, nguyên tắc, thủ tục, thông tin có được qua thời gian.
Có 3 cấp độ của kiến thức:
1. Kiến thức cơ bản: là lượng thông tin của 1 người về 1 đối tượng nào đó.
2. Kiến thức quá trình: là hiểu biết của 1 người về cách thức và khi nào áp dụng các sự kiện đã được học.
3. Kiến thức chiến lược: được áp dụng cho lập kế hoạch, giám sát và hiệu chỉnh mục tiêu.
Kiến thức là điều kiện tiên quyết cho việc học các kỹ năng.
Các loại kiến thức trong quản trị kinh doanh xoay quanh 4 trụ chính:
1. Kiến thức về quản trị nguồn lực
2. Kiến thức tài chính doanh nghiệp
3. Kiến thức quản trị sản xuất
4. Kiến thức về kinh doanh và MKT

Phạm Thanh Tú

MTM.edu.vn

Trả lời