Đường đến thành công

Con đường đi đến thành công:
Nghĩ –> Có ý tưởng –> Cố gắng thực hiện –> Thực hiện –> Thực hiện lại –> Thực hiện lại (n lần nếu chưa thành công) –>Thành công.

WTS

MTM.edu.vn

Trả lời